Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ.  ξεκίνησε κανονικά τη λειτουργία της για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Η Φοιτητική Λέσχη είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και χρηματοδοτείται από αυτό. ∆ικαίωμα στη δωρεάν σίτιση έχουν εκείνοι οι φοιτητές του Α.Π.Θ. οι οποίοι έχουν οικογενειακό εισόδημα χαμηλότερο από τα όρια που ορίζονται από τα Π.Δ.: 387/1983, 494/1985, 143/1990, Ν. 2083/1983 και από την ΚΥΑ: Φ5/68535/Β3.

Σε μία ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία, με πρωτοφανείς περικοπές στη δημόσια χρηματοδότηση, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν για φέτος ούτε κατά ελάχιστο περιθώρια ενίσχυσης της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης από πόρους του πανεπιστήμιου όπως συνέβαινε στο παρελθόν, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, καθώς και το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης και της υγειονομικής περίθαλψης για όλους τους φοιτητές, ανεξαρτήτως εισοδήματος.
Προκειμένου λοιπόν να διασφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργία της Λέσχης στο πλαίσιο της δημόσιας χρηματοδότησης για τη φετινή χρονιά, κρίθηκε αναγκαίος ο έλεγχος της φοιτητικής ταυτότητας στην είσοδο της Λέσχης, καθώς και η καθημερινή καταμέτρηση του αριθμού των σιτιζομένων.
Παράλληλα, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης του κοινωνικού ρόλου του Α.Π.Θ., θα γίνουν προσπάθειες εξεύρεσης συμπληρωματικής χρηματοδότησης της Φοιτητικής Λέσχης από φορείς που έχουν ως αποστολή την παροχή κοινωνικού έργου, όπως π.χ. ο ∆ήμος, η Εκκλησία κ.α., ώστε να επεκταθεί το δικαίωμα σίτισης και πέραν των φοιτητών, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Άλλωστε, η Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ. διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία, αλλά και το προσωπικό ώστε να ανταποκριθεί και σε αυτό το ρόλο.
Προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων φοιτητών και συνεπώς η δημόσια χρηματοδότηση της Φοιτητικής Λέσχης, παρακαλούνται οι φοιτητές, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται από το νόμο και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης στα Δικαιολογητικά , να εγγραφούν στους καταλόγους της Λέσχης ηλεκτρονικά στη Σελίδα Αίτησης Σίτισης

Πληροφορίες στο γραφείο Σίτισης.

Ώρες Λειτουργίας Εστιατορίου Λέσχης:
Καθημερινά: Πρωί: 8:30-10:00, Μεσημέρι: 12:30-16:00 και Βράδυ: 18:30-21:30.