Το Τμήμα Οικονομικού χειρίζεται θέματα που αφορούν την οικονομική διαχείριση των πόρων, την μισθοδοσία, το λογιστήριο, τον προϋπολογισμό και απολογισμό, τις δαπάνες, τα έσοδα - έξοδα, τα χρηματικά εντάλματα, την τήρηση ταμείου, αναγκαίων βιβλίων, στοιχείων και αρχείων, την τήρηση μισθολογικού μητρώου, αρχείου μισθοδοσίας και των οικείων λογαριασμών, τη χορήγηση βεβαιώσεων εισοδήματος καθώς και τον σχεδιασμό, εξοπλισμό και ανάπτυξη της μηχανοργάνωσης της Π.Φ.Λ.

Υπεύθυνος τμήματος : Τζήκος Βασίλης
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310992607, 2310992605
e-mail : vtzikos@auth.gr
Υπάλληλοι τμήματος : Παναγιωτίδου Γεωργία
Σκάρπου Ευανθία