Το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας της  Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης Α.Π.Θ. χειρίζεται θέματα που αφορούν :

  • Καθορισμό και έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών των πρώτων υλών και των έτοιμων γευμάτων.
  • Αξιολόγηση εβδομαδιαίων μενού.
  • Παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το σύστημα Ανάλυσης Επικινδυνότητας και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου  (Hazard Analysis Critical Control Points, HACCP)  και την εφαρμογή των γενικών και ειδικών Κανόνων Υγιεινής. Παρακολούθηση προαπαιτούμενων και των CCP’s που αφορούν μικροβιακά και φυσικοχημικά κριτήρια, έλεγχο κανόνων υγιεινής των τροφίμων κατά την παραλαβή, επεξεργασία, διατήρηση και διανομή τους, έλεγχο ορθής διαχείρισης των αποθηκευτικών χώρων.
  • Επιθεωρήσεις.

Στο Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας υπάγονται:

  • Εργαστήριο ελέγχου τροφίμων: πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο στο οποίο προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες μικροβιολογικές αναλύσεις και φυσικοχημικές εξετάσεις.                                                               
  • Γραφείο διαγωνισμών: διενέργεια όλων των διαγωνισμών της Π.Φ. Λέσχης με την διαδικασία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Υπεύθυνη τμήματος : Ζωή Προδρόμου
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310992610
e-mail : zprodrom@auth.gr
Υπάλληλοι τμήματος : Αντωνιάδης Αντώνης
Ζανιά Παναγιώτα