Οι υπηρεσίες της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης (Π.Φ.Λ.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) αποτελούν ενιαία Διεύθυνση η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας, β) Τμήμα Προμηθειών, Παραγωγής και Σίτισης, γ) Τμήμα Συντήρησης και Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων, δ) Τμήμα Προσωπικού - Γραμματεία, ε) Τμήμα Οικονομικού και στ) Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης. Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία όλων των Τμημάτων.

Διευθύντρια : Στέλλα Ξενίτα (Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού)
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310992611
e-mail : sxenita@auth.gr