Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ., είναι ο εκάστοτε Πρύτανης του Πανεπιστημίου. Για την τρέχουσα χρονική περίοδο, στη θέση του Προέδρου βρίσκεται ο καθηγητής κ. Νίκος Παπαϊωάννου.