Ανακοινώνουμε ότι η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει τακτικό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανακήρυξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες σίτισης στους φοιτητές του Α.Π.Θ. του τμήματος Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Ο αριθμός των σιτιζομένων φοιτητών στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών ανέρχεται κατά προσέγγιση στα διακόσια πενήντα (250) άτομα.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με βάση τα παρακάτω τέσσερα κριτήρια – στοιχεία αξιολόγησης: 1) Προτεινόμενο μενού σίτισης τεσσάρων εβδομάδων, 2) Προτεινόμενη βελτίωση μενού πέραν του ενδεικτικού, 3) Προτεινόμενη βελτίωση των προδιαγραφών ποιότητας των πρώτων υλών πέραν των προβλεπομένων, και 4) Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά σε υπηρεσίες σίτισης. Λεπτομερή στοιχεία για τα κριτήρια ανάθεσης και βαθμολόγησης αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [55300000-3]-Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου της παρεχόμενης υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των εκατό είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (123.750,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο ποσό των εκατό πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (153.450,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Η δαπάνη του διαγωνισμού θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 2631 του τακτικού προϋπολογισμού της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης των οικονομικών ετών 2019 και 2020.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α.α. συστήματος: 75549).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 8.7.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00μ.μ.  Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  H διαδικασία αποσφράγισης θα λάβει χώρα στις 12.7.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. στο γραφείο Νο56  της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης. 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr.

Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται στον Ελληνικό (τοπικό) και Νομαρχιακό Τύπο.  Η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.pfl.auth.gr/διαγωνισμοι-προκυρηξεις

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

        Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και συμπράξεις αυτών, εγκατεστημένα: α) σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), β) σε κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), γ) σε κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων, δ) σε κράτη που έχουν υπογράψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την EE σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Σε περίπτωση Ενώσεων και Κοινοπραξιών, όλα τα έγγραφα, στοιχεία, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά, υποβάλλονται για κάθε συμπράττουσα εταιρεία χωριστά στον κοινό φάκελο προσφοράς.  Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή.

        Λεπτομερή στοιχεία για τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται στη διακήρυξη. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, οι πληροφορίες θα δίνονται από τους συμμετέχοντες με τη μορφή του Τυποποιημένου Εγγράφου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), ενώ όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά θα κατατεθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την οριστική κατακύρωση.

        Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη της, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία.

        Στα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και υπέρ του συμμετέχοντος, από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (2.475,00€). Η εγγύηση συμμετοχής αν δεν είναι αόριστης διάρκειας, θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 150 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι τουλάχιστον μέχρι τις 9.12.2019. Στην περίπτωση που υποβάλλεται κοινή προσφορά από Ένωση Προμηθευτών, η εγγύηση συμμετοχής θα περιλαμβάνει όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας ισχύος της προσφοράς η αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν τη  λήξη της, να ζητήσει από τους συμμετέχοντες και την παράταση ισχύος της εγγύησης συμμετοχής.  Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (Ν. 4412/2016, άρθρο 72) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.  Η εγγύηση αυτή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Λοιπές πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 103/2019 διακήρυξη, στα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII της διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας, αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της παρούσας, από τους εγγεγραμμένους υποψήφιους αναδόχους, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  Αιτήματα παροχής πληροφοριών, που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω διαδικασίας, δεν εξετάζονται. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα θα πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος και θα αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης.  Προδικαστικές προσφυγές, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 [ΦΕΚ Α' 173]), υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016.

        Κατά τα λοιπά όσον αφορά τους γενικούς όρους του διαγωνισμού, διαδικασία διαγωνισμού-αξιολόγηση, κατάρτιση–υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών, δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά, οικονομική προσφορά, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τους βασικούς όρους - υποχρεώσεις του αναδόχου, τους ενδεικτικούς πίνακες προσφερόμενων γευμάτων, τους ειδικούς όρους - τεχνικές προδιαγραφές ποιότητας, τον προϋπολογισμό, σχέδιο σύμβασης, τις εγγυήσεις, το ΤΕΥΔ κ.ά. ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 103/2019 διακήρυξη της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Ημερομηνία λήξης προσφορών : Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 - 16:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 - 11:00

Πληροφορίες-Επικοινωνία

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αντώνης Αντωνιάδης, Διοικητικό Προσωπικό (Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη)

e-mail : antoanto@auth.gr

Τηλ.: 2310992619

Συννημένα αρχεία

 Περίληψη διακήρυξης 103/2019

Διακήρυξη 103/2019