Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ έχοντας υπόψη τις κείμενες περί Δημοσίων Συμβάσεων Διατάξεις και τη σχετική απόφαση που λήφθηκε στην υπ’ αριθ. 1179/07-02-2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της,

προσκαλεί

όσους/ες ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης της Π.Φ. Λέσχης του Α.Π.Θ. με τις απαιτήσεις και τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και για την  παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (D.P.O.), για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, εξαιρώντας το μήνα Αύγουστο από τον υπολογισμό του ως άνω αναφερθέντος χρονικού διαστήματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (4.960,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Σε περίπτωση που κατατεθούν, περισσότερες από μία, οικονομικές προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή, η οποία είναι η χαμηλότερη όλων όσων κατατέθηκαν νομότυπα, η επιλογή θα γίνει από την Π.Φ. Λέσχη με κλήρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της Π.Φ. Λέσχης (Γραφείο 52), (Εγνατίας & 3ης Σεπτεμβρίου 1ος όροφος), αποκλειστικά την Τετάρτη στις 26.6.2019 και ώρα 12:00.

Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

 1. Τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το παράρτημα Α της παρούσης.
 2. Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το παράρτημα Β της παρούσης.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται το ειδικό επάγγελμα.
 1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι:
 • Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
 • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.
 • Δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (147 Α)
 • Δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
 • Ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης, όπως και τις απαιτήσεις της τεχνικής προσφοράς που περιγράφονται στο παράρτημα Α της παρούσης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
 1. Κατάσταση τουλάχιστον τριών (3) υλοποιημένων έργων συμμόρφωσης κατά GDPR, με τον πίνακα των έργων και τα αποδεικτικά ανάληψης ή υλοποίησης (συμβάσεις ή πρωτόκολλα παραλαβής /καλής εκτέλεσης) ή πληροφοριακά στοιχεία της κάθε επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος επικοινωνίας, τηλέφωνο επικοινωνίας) στην οποία παρείχε υπηρεσίες συμμόρφωσης κατά GDPR.
 2. Για κάθε ένα/μία, από τουλάχιστον τρία (3) στελέχη, τα οποία θα αναλάβουν την υλοποίηση του έργου:
 • βασικούς ή μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
 • αναγνωρισμένο πιστοποιητικό D.P.O., ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης.

Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν τα ως άνω και δεν προσκομιστούν έως στην ως άνω προβλεπόμενη ημέρα και ώρα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη στις 26.6.2019, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των προσφορών, στο γραφείο Νο56 της Πανεπιστημιακής Φοιτητική Λέσχης από την Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης ανάδοχος θα πρέπει κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί από την Π.Φ. Λέσχη:

 • τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.
 • φορολογική ενημερότητα.
 • ασφαλιστική ενημερότητα.
 • απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, αόριστης διάρκειας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ (Παράρτημα Γ’). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα παραμείνει στην Π.Φ. Λέσχη μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης και την οριστική εκκαθάριση των εκατέρωθεν απαιτήσεων.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του έργου από την αρμόδια επιτροπή και την παράδοση του αντίστοιχου τιμολογίου στην Π.Φ. Λέσχη. Τον  ανάδοχο  βαρύνουν  οι σχετικές κρατήσεις  με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Σε κάθε  περίπτωση  ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι συνεπής σε όλες τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις του, άλλως η  Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του  Α.Π.Θ., μπορεί μονομερώς και χωρίς καμία  αξίωση αποζημίωσης εις βάρος της, να καταγγείλει τη σχετική σύμβαση, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 π.μ. – 14.00 μ.μ. (τηλ. επικοινωνίας 2310992619, κ. Αντωνιάδης Αντώνης).

Συννημένα αρχεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος GDPR