Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ., ΝΠΔΔ, με σύνολο είκοσι εννέα (29) τακτικών (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) υπαλλήλων, ενδιαφέρεται για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, για την κάλυψη των αναγκών της για το 2020, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, πενήντα (50) ωρών ετησίως, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης κατά μέγιστο επτακοσίων ευρώ (700,00€) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι οκτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (868,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την οικονομική τους προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο της Π.Φ. Λέσχης (Εγνατία & 3ης Σεπτεμβρίου 1ος όροφος) έως 24.1.2020 και ώρα 12:00.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε εδώ