Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ., έχοντας υπόψη τις κείμενες περί Δημοσίων Συμβάσεων Διατάξεις και τη σχετική απόφαση που λήφθηκε στην υπ’ αριθμ. 1190/16-12-2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ., καλεί όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (2.419,36€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Ο φάκελος θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την Παρασκευή 10-1-2020 και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και θα πρέπει να περιέχει:

  • αντίγραφο πιστοποιητικού διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρεία,
  • αντίγραφο της άδειας λειτουργίας και

σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης).

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης κλικάρετε στο παρακάτω link:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος