Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το έργο της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ., (CPV 90919000-2-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ), διάρκειας δώδεκα (12)  μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκατριών χιλιάδων εφτακοσίων εννιά ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (13.709,68€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δεκαεφτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Συνημμένα αρχεία

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης