Στο πλαίσιο της απόφασης  1183/18.06.2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. και αναφορικά με δέσμευση (αρ.64/11-06-2019) ποσού 5.332,00 Ευρώ για προμήθεια τεσσάρων (4) κλιματιστικών και μίας ντουλάπας κλιματισμού,  όπως καταθέσετε συνολική οικονομική προσφορά για την προμήθεια. Παρακαλούμε όπως οι οικονομικές προσφορές κατατεθούν στο επισυναπτόμενο έντυπο Οικονομικών Προσφορών στην Γραμματεία της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο έως και τις  15/7/2019.

Συνημμένα αρχεία

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών