Στο πλαίσιο της απόφασης 2 της 1183/18.06.2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. και αναφορικά με την δέσμευση (αρ.65/11-06-2019) ποσού 1.506,60 Ευρώ για  προμήθεια εξήντα (60) καρεκλών για την αίθουσα μουσικής της Π.Φ.Λ.του Α.Π.Θ. 

Παρακαλούμε όπως οι οικονομικές προσφορές κατατεθούν στο επισυναπτόμενο έντυπο Οικονομικών Προσφορών στην Γραμματεία της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο έως τις  15/7/2019 και ώρα 12:00.

 

Συνημμένα αρχεία

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών