Ιατρικές υπηρεσίες

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου 4452/15-02-2017 (Α’ 17), άρθρο 31, παρ. 3 «οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 83)» μόνο με την χρήση του Α.Μ.Κ.Α. τους.

Στις εγκαταστάσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης (είσοδος από Εγνατία), μπορούν να προσέρχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, οι φοιτητές που έχουν ανάγκη ιατρικής περίθαλψης. Στα Ιατρεία της Π.Φ.Λέσχης παρέχονται Α’ Βοήθειες, κλινική εξέταση (χωρίς την δυνατότητα συνταγογράφησης), εμβολιασμοί και συμβουλές σε θέματα Αγωγής Υγείας.

Επίσης,  η ΠΦΛ  έχει την ευθύνη έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.), για ανασφάλιστους  φοιτητές, που πρόκειται να μεταβούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμβουλευτικός σταθμός ψυχολογικής υποστήριξης

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης της ΠΦΛ,  λειτουργεί συμβουλευτικός σταθμός ψυχολογικής υποστήριξης, στον οποίο έχουν δικαίωμα δωρεάν προσέλευσης όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές. 

Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα υποστήριξης από ψυχιάτρους, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες (κατόπιν ραντεβού).